Mẫu văn bản phân chia TS chung vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân

>> Tải mẫu văn bản tại đây

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

VĂN BẢN THỎA THUẬN

( Vv: Chia tài sản chung vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân )

 

Hôm nay, ngày.....tháng....năm .....

( Ngày mùng....tháng.....năm........................................)

Tại Văn phòng công chứng ................., thành phố...... chúng tôi gồm:

1. Ông/Bà: ....................... ........................ ...................... ............................ ...............................

2. Và vợ/Chồng là Ông/Bà Ông/: .................... ...................... ...................... ..............................

Chúng tôi thỏa thuận phân chia tài sản chung của vợ chồng chúng tôi trong thời kỳ hôn nhân hợp pháp như sau:

Điều 1: Tài sản chung được phân chia:

……………………….. …………………… ………………… ………… …………………. ………………... ………………….. ………………….. ………………

………………….. ……………………. …………………… ………………… …………..…… …………….. ………………….. ………………….. …………………. ……………..… ………….......... …………………. ……………….. ……………….. ………………….. ………………….. ………………….. ………………… ………………… ………………. ………………….. ………………….. ………………… ………………… ………………. ..................... ......................... ..........................

         Điều 2: Nội dung phân chia tài sản chung:

 1/ Ông/Bà ..............................tự nguyện nhường toàn bộ phần tài sản của ông/bà .......................... trong khối tài sản chung vợ chồng cho vợ/chồng là bà/ông................................ có toàn quyền sở hữu đối với toàn bộ khối tài sản nêu trên.  Bà/Ông.................................được toàn quyền liên hệ với các cơ quan có thẩm quyền thực hiện các thủ tục để đứng tên chủ sử dụng/sở hữu ...................... ............................. ................................ ................................ nêu trên và có các quyền của chủ sở hữu tài sản theo quy định pháp luật.

Kể từ thời điểm ký văn bản này, mọi quyền và nghĩa vụ của ông/bà..................................liên quan đến tài sản trên đương nhiên chấm dứt.

Việc bàn giao tài sản và giấy tờ pháp lý liên quan đến tài sản do hai bên tự thực hiện và tự chịu trách nhiệm.

Điều 3: Cam kết chung:

1- Việc thỏa thuận phân chia tài sản chung được thực hiện theo đúng ý chí của vợ chồng chúng tôi và không trái pháp luật;

2- Tài sản được phân chia thuộc sở hữu hợp pháp của vợ chồng chúng tôi, không bị tranh chấp về quyền sở hữu, quyền sử dụng, không bị xử lý bằng Quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền mà chủ sở hữu chưa chấp hành. Những thông tin về tài sản trong Văn bản Thỏa thuận này là đúng sự thật;

3- Việc thỏa thuận phân chia tài sản chung nêu trên không nhằm trốn tránh bất kỳ nghĩa vụ tài sản nào của chúng tôi. Văn bản Thỏa thuận này sẽ bị vô hiệu  nếu có cơ sở xác định việc phân chia tài sản nhằm trốn tránh nghĩa vụ tài sản;

4-  Những thông tin về nhân thân trong thỏa thuận này là đúng sự thật;

5-  Thỏa thuận được lập hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, ép buộc và không kèm theo điều kiện gì;

6- Thực hiện đúng và đầy đủ nội dung thỏa thuận nêu trên;    

7 - Chúng tôi công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc thỏa thuận này;

Điều 4: Hiệu lực và điều kiện sửa đổi, huỷ bỏ văn bản:

1- Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân có hiệu lực từ ngày hai bên ký văn bản này và được công chứng theo quy định của pháp luật. Toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đã nêu tại Điều 1 Văn bản này thuộc quyền quản lý, sử dụng và định đoạt hợp pháp của cá nhân bà/ông...............ngay khi văn bản này được công chứng.

2- Mọi sửa đổi, bổ sung hoặc huỷ bỏ Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng chỉ có giá trị khi được lập thành văn bản, do các bên ký tên, có chứng nhận của Văn phòng công chứng.................

Chúng tôi đã tự đọc Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Văn bản và ký, điểm chỉ vào Văn bản này trước sự có mặt của Công chứng viên.

            Người vợ                                                              Người chồng

Tin liên quanTin liên quan

Mẫu hợp đồng khácMẫu hợp đồng khác